جداکننده دستی سنسورماتیک  :

جداکننده دستی سنسورماتیک برای جدا کردن تگ سنسورماتیک از روی اجناس مورد استفاده قرار میگیرد . جداکننده دستی تگ سنسورماتیک به صورت مکانیکی تگ های سنسورماتیک را باز می کند . جداکننده دستی سنسورماتیک به دلیل عملکرد در فروشگاه های کم تردد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد . روند کار جدا کننده دستی تگ سنسورماتیک به صورت کاملا دستی می باشد و شما برای باز کردن تگ سنسورماتیک کافی است تگ سنسورماتیک را بر روی محفظه مخصوص جدا کننده دستی تگ سنسورماتیک گذاشته و پایه را فشار دهید . آنگاه تگ سنسورماتیک از روی کالا جدا میشود .جداکننده دستی سنسورماتیک - جداکننده برقی سنسورماتیک -جدا کننده سوپر - جداکننده گلفی - جدا کننده گلفی سوپر - جداکننده لبه دار - جدا کننده لبه دار سوپر - جدا کننده گلفی 9000 - جداکننده گلفی 12000 - جداکننده لبه دار 9000 - جداکننده لبه دار 12000 - جداکننده هرکولس - جدا کننده تخم مرغی - جداکننده تگ - آهنربا - مگنت - تگ باز کن - جدا کننده کارکرده - جداکننده دستی کارکرده -جدا کننده برقی کارکرده - جدا کننده گلفی کارکرده - جداکننده لبه دار کارکرده - جدا کننده هرکولس کارکرده - جداکننده تخم مرغی کارکرده - جداکننده تگ کارکرده -  آهنربا کارکرده - مگنت کارکرده - جداکننده تگ کارکرده - جداکننده دست دوم - جدا کننده دستی دست دوم - جدا کننده برقی دست دوم - جداکننده گلفی دست دوم - جداکننده لبه دار دست دوم - جداکننده هرکولس دست دوم - جداکننده تخم مرغی دست دوم - جداکننده تگ دست دوم - آهنربا دست دوم - مگنت دست دوم - تگ باز کن دست دوم - جداکننده ارزان - جداکننده دستی ارزان - جداکننده برقی ارزان - جداکننده گلفی ارزان - جداکننده لبه دار ارزان جداکننده هرکولس ارزان - جداکننده تخم مرغی ارزان - جداکننده تگ ارزان - آهنربا ارزان - مگنت ارزان -تگ باز کن قوی

پارس افزار ارائه دهنده برترین راه حل های امنیتی و تجهیزات فروشگاهی